Адвокатське обʼєднання «Кріденс Партнерс» Credence Partners Law Firm

НАЗК | повна перевірка декларації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства з питань запобігання
корупції
29 січня 2021 року № 26/21

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2021 р.
за № 158/35780

ПОРЯДОК
проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

безпосередній керівник - найближчий керівник, якому прямо підпорядкована уповноважена особа;

декларація - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у тому числі остання виправлена декларація), що подана відповідно до частини першої або другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон);

достовірність задекларованих відомостей - відсутність розбіжностей між відомостями, зазначеними у декларації, та відомостями, які відповідають дійсності або є правдивими, що підтверджено Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації, зокрема із правовстановлюючих документів, судових рішень, які набрали законної сили, індивідуально-правових актів, реєстрів, банків даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, інших джерел інформації;

заступник Голови Національного агентства - заступник Голови Національного агентства, до функціональних обов'язків якого належать питання здійснення заходів фінансового контролю;

недостовірні відомості у декларації - відомості, зазначені у декларації відповідно до статті 46 Закону, які не відповідають дійсності або є неправдивими, що підтверджено Національним агентством підчас проведення повної перевірки декларації, зокрема відомості, що відрізняються від відомостей, які містяться у правовстановлюючих документах, судових рішеннях, які набрали законної сили, індивідуально-правових актах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших джерелах інформації;

самостійний структурний підрозділ - самостійний структурний підрозділ апарату Національного агентства, що здійснює функції проведення заходів фінансового контролю;

структурний підрозділ - структурний підрозділ у межах самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, що здійснює функції проведення заходів фінансового контролю;

точність оцінки задекларованих активів - відповідність зазначеної в декларації вартості об'єктів декларування відомостям про ринкову вартість (ціну) таких або аналогічних об'єктів декларування на дату їх набуття, що отримані Національним агентством у встановленому законодавством порядку;

уповноважена особа - уповноважена особа Національного агентства, визначена відповідно до статті 13 Закону, до посадових обов'язків якої належить проведення заходів фінансового контролю.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах.

3. Національне агентство проводить повну перевірку декларацій через уповноважених осіб відповідно до цього Порядку.

II. Порядок проведення повної перевірки декларації

1. Складовими предмета повної перевірки декларації є:

1) з'ясування достовірності задекларованих відомостей;

2) з'ясування точності оцінки задекларованих активів;

3) перевірка на наявність конфлікту інтересів;

4) перевірка на наявність ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів.

2. Повна перевірка проводиться щодо декларацій, відібраних Національним агентством у порядку черговості на підставі оцінки ризиків, у тому числі з таких підстав, визначених Законом:

1) декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або займає посаду, пов'язану з високим рівнем корупційних ризиків;

2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

3) подана суб'єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» (у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 46 Закону);

4) отримано інформацію від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення недостовірних відомостей у декларації. Розгляд отриманої інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства;

5) Національне агентство встановило невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя такого суб'єкта декларування.

3. У разі наявності однієї з підстав для проведення повної перевірки відібрані Національним агентством у порядку черговості на підставі оцінки ризиків декларації для обов'язкової повної перевірки розподіляються автоматизовано уповноваженим особам для проведення такої перевірки.

Якщо повна перевірка стосується декларації суб'єкта декларування, щодо інших декларацій якого у цей час проводиться повна перевірка, то нова перевірка розподіляється уповноваженій особі, яка проводить перевірку інших декларацій такого суб'єкта декларування.

4. Національне агентство під час проведення повної перевірки декларації проводить перевірку всіх відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації відповідно до статті 46 Закону, з урахуванням всіх складових предмета повної перевірки, що визначені в пункті 1 цього розділу.

5. Повна перевірка декларації передбачає такі дії:

1) аналіз відомостей про об'єкти декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації відповідно до статті 46 Закону, та їх порівняння з відомостями з реєстрів, банків даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, з судових рішень, які набрали законної сили, індивідуально-правових актів, інших джерел, що можуть містити інформацію про об'єкти декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації;

2) створення, збирання, одержання, використання та інша обробка документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, у тому числі за допомогою автоматизованих засобів, яка є необхідною для повної перевірки декларації, з використанням джерел інформації, визначених у цьому Порядку;

3) звернення у разі необхідності до посадових та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань для отримання письмових пояснень, їх розгляд і врахування з урахуванням іншої отриманої інформації під час проведення повної перевірки декларації відповідно до цього Порядку;

4) звернення у разі необхідності до суб'єкта декларування для отримання пояснень та копій підтвердних документів, їх розгляд і врахування з урахуванням іншої отриманої інформації під час проведення повної перевірки декларації відповідно до цього Порядку.

6. Під час повної перевірки декларації Національне агентство використовує такі джерела інформації:

1) відомості, отримані з інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відомості з реєстрів, відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, судових рішень, які набрали законної сили, індивідуально-правових актів, інших джерел, що можуть містити інформацію, яка має відображатись у декларації;

2) документи та/або інформація, надані суб'єктом декларування, стосовно якого проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом Національного агентства щодо документального підтвердження або пояснення зазначених у декларації відомостей, а також законності джерел отриманих доходів;

3) документи та/або інформація, у тому числі з обмеженим доступом, що надходять (отримані) від державних органів, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об'єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав;

4) відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, інших джерел інформації, які стосуються конкретного суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї та містять фактичні дані, що можуть бути перевірені;

5) всі наявні в Національному агентстві відомості, у тому числі:

отримані Національним агентством під час здійснення попередніх перевірок декларацій, поданих суб'єктом декларування та/або членами його сім'ї, іншими особами;

зібрані під час здійснення контролю декларацій за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій, моніторингу способу життя суб'єкта декларування;

зібрані в результаті розгляду повідомлень викривачів, інших суб'єктів звернення;

отримані під час реалізації повноважень щодо моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень щодо запобігання корупції;

6) інформація та/або документи, отримані від правоохоронних органів, у тому числі з матеріалів кримінальних проваджень, дозвіл на використання яких та посилання у документах Національного агентства на які наданий слідчим, детективом або прокурором відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

7. У разі неможливості встановлення вартості незадекларованих активів з джерел, визначених у підпунктах 1-356 пункту 6 цього розділу, Національне агентство відповідно до законодавства може залучити спеціалістів та експертів.

8. У разі неможливості одержання у межах строку проведення повної перевірки відомостей, необхідних для проведення повної перевірки декларації, Національне агентство проводить повну перевірку декларації відповідно до наявних у нього відомостей, про що зазначається у довідці про результати проведення повної перевірки декларації.

У разі одержання нової інформації після завершення повної перевірки декларації Національне агентство вживає заходів за наявності відповідних підстав щодо проведення повторної повної перевірки декларації в частині отриманої нової інформації.

9. З метою здійснення повної перевірки декларації уповноважена особа Національного агентства має право направляти запити про надання документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об'єднань. Зазначені суб'єкти зобов'язані надати запитувані Національним агентством документи (копії документів) чи інформацію упродовж 10 робочих днів з дня одержання запиту.

Під час здійснення повної перевірки уповноважена особа Національного агентства має право вимагати та одержувати документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені суб'єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону та необхідні для проведення повної перевірки декларації, у тому числі для з'ясування дотримання суб'єктом декларування вимог статей 23252636 Закону, а також перевірки на незаконне збагачення чи необґрунтованість активів.

10. Повна перевірка декларації проводиться в частині об'єктів декларування, які не були охоплені повною перевіркою декларацій цього суб'єкта декларування попередніх періодів, крім випадку, коли Національне агентство отримало нову інформацію щодо об'єкта, який перевірявся, або якщо наявні нові джерела інформації, що не були доступні під час проведення попередньої перевірки.

11. Інформацію, що містить банківську таємницю та необхідна для повної перевірки, уповноважена особа отримує в порядку, визначеному законодавством.

12. Національне агентство має право направляти запити на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації. Такий запит направляється за підписом Голови Національного агентства чи заступника Голови Національного агентства.

З метою проведення повної перевірки уповноважена особа має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав.

13. Достовірність задекларованих відомостей перевіряється шляхом порівняння зазначених у декларації відомостей з даними, отриманими Національним агентством під час проведення контролю та повної перевірки декларації.

14. При встановленні точності оцінки задекларованих суб'єктом декларування активів Національне агентство аналізує та порівнює відомості щодо вартості задекларованих активів з ринковою вартістю (ціною) таких або аналогічних активів на дату їх набуття.

У разі неможливості самостійного встановлення ринкової вартості (ціни) задекларованих активів на дату їх набуття за наявності обґрунтованих сумнівів щодо точності задекларованих активів, у тому числі з урахуванням отриманої інформації, Національне агентство відповідно до законодавства може залучати спеціалістів та експертів.

Перевірка на точність оцінки здійснюється щодо задекларованих активів, що належать:

суб'єкту декларування на праві власності;

іншим юридичним чи фізичним особам, якщо Національне агентство встановило ознаки того, що набуття цих активів відбулось за дорученням суб'єкта декларування або суб'єкт декларування може прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

15. Перевірка на наявність конфлікту інтересів полягає у встановленні на підставі даних, що зазначені або повинні бути зазначені в декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо одержання подарунків, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств чи корпоративних прав, передбачених статтями 23252636 Закону.

Уразі виявлення під час повної перевірки реального чи потенційного конфлікту інтересів суб'єкта декларування уповноважена особа інформує про це структурний підрозділ апарату Національного агентства, що здійснює функції контролю за дотриманням законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

16. Ознаки незаконного збагачення або необґрунтованості активів під час повної перевірки декларації встановлюються шляхом визначення вартості активів, що набуті суб'єктом декларування, та порівняння її з інформацією про отримані таким суб'єктом декларування та членами його сім'ї законні доходи відповідно до декларацій такого суб'єкта декларування та інших відомостей, отриманих під час повної перевірки.

При цьому враховується вартість активів, набутих після набрання чинності Законом України від 31 жовтня 2019 року № 263-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів», а також визначення термінів, що наведені в Кримінальному кодексі України та Цивільному процесуальному кодексі України.

Встановлення ознак незаконного збагачення або необґрунтованості активів здійснюється щодо декларацій, поданих особами, які зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону.

17. У разі виявлення Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації можливих недостовірних відомостей у декларації, неточної оцінки задекларованих активів, порушення вимог статей 23252636 Закону, ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, уповноважена особа направляє відповідному суб'єкту декларування запит з пропозицією надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів відповідно до Закону. Такий запит направляється суб'єкту декларування за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), чи електронного зв'язку або на поштову адресу у строк не пізніше 15 робочих днів до дня завершення основного або продовженого строку проведення повної перевірки.

Суб'єкт декларування має право надати або надіслати за допомогою програмних засобів Реєстру чи електронного зв'язку пояснення, копії документів не пізніше ніжна 10 робочий день з дня отримання відповідного запиту Національного агентства.

Надані суб'єктом декларування письмові пояснення, копії підтвердних документів є обов'язковими до розгляду Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації.

У разі ненадання суб'єктом декларування письмових пояснень, копій підтвердних документів Національне агентство проводить повну перевірку на підставі наявних відомостей.

Надання суб'єктом декларування пояснень, копій підтвердних документів, іншої інформації після завершення строку повної перевірки не є підставою для проведення повторної повної перевірки декларації.

18. Днем початку строку проведення повної перевірки декларації вважається наступний робочий день за днем автоматизованого розподілу обов'язку щодо її проведення на уповноважену особу.

Повна перевірка повинна бути завершена у строк не більше ніж 120 календарних днів з дня початку строку перевірки.

За наявності підстав, визначених в цьому Порядку, керівник структурного підрозділу за погодженням із заступником Голови Національного агентства може продовжити строк проведення повної перевірки на підставі обґрунтованої доповідної записки уповноваженої особи, яка здійснює повну перевірку декларації, на загальний сукупний строк не більше ніж 60 календарних днів.

У разі продовження строку повної перевірки його перебіг розпочинається наступного календарного дня після спливу строку.

19. Повторна повна перевірка проводиться в частині інформації, яка може бути перевірена і раніше не перевірялася та/або перевірка якої не була завершена. Повторна повна перевірка проводиться відповідно до всіх складових предмета повної перевірки.

Днем початку строку проведення повторної повної перевірки вважається наступний робочий день за днем автоматизованого розподілу обов'язку щодо її проведення на уповноважену особу.

Повторна повна перевірка проводиться за процедурою та в строки, визначені для повної перевірки.

У разі виявлення за результатами повторної повної перевірки недостовірних відомостей у декларації, ознак незаконного збагачення або необґрунтованості активів, уповноважена особа зазначає у довідці, складеній за її результатами, висновки з урахуванням сукупності результатів проведених повної і повторної повної перевірки декларації.

20. Строк проведення повної перевірки може бути продовжено у таких випадках:

1) якщо не отримано документів або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, на запит Національного агентства до:

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань;

суб'єкта декларування з пропозицією надати пояснення, підтвердні документи;

2) якщо до завершення строку перевірки суд не ухвалив рішення щодо розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, на підставі звернення Національного агентства до суду з метою отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

3) якщо до завершення строку повної перевірки уповноважена особа, яка здійснює повну перевірку не отримала від банківської установи інформацію про розкриття банківської таємниці;

4) якщо не одержано відповіді на запит про отримання від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації, або у зв'язку з необхідністю перекладу українською мовою отриманих документів, інформації;

5) якщо не отримано висновку щодо вартості активів, у тому числі ринкової;

6) у разі неможливості проведення повної перевірки уповноваженою особою, на яку було розподілено обов'язок проведення такої перевірки, у таких випадках:

тимчасова непрацездатність уповноваженої особи у зв'язку з хворобою, її відрядження або відпустка упродовж більше ніж 24 календарних днів;

звільнення, переведення на іншу посаду уповноваженої особи;

наявність в уповноваженої особи потенційного або реального конфлікту інтересів у зв'язку з проведенням повної перевірки, що з'ясувалось під час її проведення.

У разі продовження строку проведення повної перевірки з підстави, визначеної в підпункті 6 цього пункту, керівник самостійного структурного підрозділу ініціює проведення повторного автоматизованого розподілу обов'язку з проведення повної перевірки. Рішення щодо проведення повторного автоматизованого розподілу приймає Голова Національного агентства або за його дорученням заступник Голови Національного агентства.

III. Результати проведення повної перевірки декларації

 

IV. Облік та контроль повних перевірок декларацій

 

Посилання на повний текст: перейти

 

Замовлення зворотнього дзвінка
Замовити консультацію фахівця
Залишити відгук про нас